2007. augusztus 14.

Könyvajánló...

És most olyant teszek, ami nem a legkorrektebb: felrakok egy könyvet, amit már a profithajhász emberek tutira kiadtak. Ha valaki megmondja, hogy hol kapható jelenleg, akkor bizony kiszedem a komplett könyvet, és berakom az ajánlót! Fogyasszatok, költsétek a pénzeteket, mert az jó. Aki mégsem így gondolja, az most olvassa el! :)

Ez a könyv egy picit én is vagyok... magam helyett rakom ide, mert egy kicsit sokat neteztem az elmúlt napokban, és ez nem jó.
Ami viszont jó dolog, az az, hogy kaptam meghívót egy fertőrákosi koncertre. Már fel vagyok dobva :) És ez még valahol mindig a borfesztivál(ok) folytatása :)


Ja, és kieg: beraktam a jobb oldali sávra endgame blogját. Szoktam olvasni, kis mértékben gyógyszer, nagy mennyiségben méreg :)

És íme a kedvcsináló részlet a könyvből...A leány pedig így válaszolt:
- Nem távozhat el, ami sohasem volt jelen, s nem hagyhatott el a szerelem téged, ki sohasem ismerted a szerelmet.
Meglepetten kérdé erre a király:
- És mit tudhatsz a szerelemrõl te, ki nem vagy több gyermeknél?
A leány egy ideig csöndesen a férfi szemébe nézett, aztán szólt:
- Oh, király, ez nem a kor dolga, hanem csupán az átöröklésé és az emlékezésé. Mert az ember tapasztalás árán ismeri meg a szerelmet és akkor érti meg csupán, mikor haja már õszbe csavarodik. De vannak egyesek, kiknek erõs az emlékezetük és a megszerzett bölcsességet, mely soha el nem hagyja õket, életrõl életre továbbviszik magukkal. És ezek tudók, a hatások folytán, melyek a múlt elfeledt homályából erednek és jutnak el hozzájuk. Tudd meg ezek közül való vagyok én is. És bár csak gyermek vagyok - mint megjegyezted é, mégis e dolgokban egy gyermek is bölcsebb lehet egy királynál és meglehet, hogy én is többet tudok nálad. Mert én elõzõ születésemben a virágos íj istenét imádtam és szolgáltam és kegye folytán oly titkok részesévé lettem, melyeknek emléke és benyomása jelen születésemben is él bennem. És most hadd mondjak el egy keveset abból, amit te nem ismersz. A szerelem hangszerén három húr van. És ha megvan mindhárom, s egyaránt erõsek és szilárdan egymás mellé vannak feszítve, akkor semmi sem szakíthatja el, semmi el nem pusztíthatja, még a halál maga sem. De ha e húroknak csupán egyike van meg, akkor megpattan az élet próbái és szenvedései alatt. Így történt ez a te esetedben is. A három szükséges húr nem volt egyesítve és szerelmed egyetlen hang volt, nem pedig harmónia.
- És mi az a három húr? - vágott közbe a király.
- Három módja a szerelemnek kell, hogy egyesüljön egyetlen érzésben, hogy az tökéletes és teljes legyen: a test szerelme, az érzelem szerelme és a lélek szerelme. És éppen ezért nem is jöhet ez létre másképpen, csak a férfi és nõ között. Mert mindkét nem csupán a másiknak szépségét látja és nincs tudatában a sajátjának. S ha nincs meg a nemek különbsége, akkor nincs jelen a testi vonzalom, s így az egyik elem máris hiányzik. És a nõ, ki örökre bírni akarja szerelmesének érzését, annak elõször is a teste folt nélkül való legyen, mert különben más testek fogják vonzani, mint az természetében rejlik. Másodszor: értelme se maradjon külseje mögött, mert különben a férfi becsülése el fog fordulni tõle. És harmadszor: nagy legyen lelkének jósága, mert különben a férfi lelke el fog pártolni tõle, hogy máshol keresse azt, ami nélkül a másik két alkotóelem is értéktelen és legföljebb csak rövid idõre elégíthet ki. És amint ez áll a nõre, úgy áll ugyanez a férfire nézve is, azzal a különbséggel, hogy úgy testük, mint értelmük és lelkük tökéletesen különbözõk egymástól. Ezért ami erény a nõben, az lehet ennek ellenkezõje a férfiban. A férfi gyöngesége pedig lehet a nõ ereje, sõt dísze is. Ám te balga voltál, mert nem választottad meg szerelmed méltó tárgyát. Kétségkívül szép volt nõd, de nem is több ennél. És bizonnyal javadra szolgált és nem hátrányodra, hogy elárult és megcsalt téged, amint tette. Mert bár ama pillanat éles kardnál mélyebben sebzett meg, de az idõ és meglehet, a körülmények meggyógyítják és behegesztik a sebet. És bizonnyal az idõ megmutatta volna neked az õ esetében is, hogy fontos elemek hiányoztak szerelmed tökéletes voltához és így nem tarthatott volna az úgysem soká. Most szabad vagy, megbûnhõdtél tévedésedért és bölcsebb lettél. Méltóbb lenne hozzád, ha örvendeznél, semmint hogy gyászolj. Mert ki tudja, mi vár reá a jövõben? És ki remélhetné, hogy elnyeri a legfõbb jót, ha nem tudja, hogy minõ legyen az? És te kétségtelenül meg fogod ismerni a szerelem tökéletes háromságát úrnõmmel, mert én remélem, hogy õ méltó hozzád.
Míg a leány szólt, a király megigézetten állott elõtte. De amikor elhallgatott, megrezzent a férfi és fölkiáltott:
- El vele! Ne szólj úrnõdrõl! Mert õt csupán a politika és államérdek vezette hozzám. Beszélj te csak önmagadról, mert bizonnyal lelked hárfáján oly húrok vannak, melyek elég erõsek ahhoz, hogy szerelmedet halhatatlanná tegyék és szerelmesedet soha el nem szakadó kötelékkel csatolják hozzád!
De a chéti ujját ajkára illesztve, fejét csóválva így szólt:
- Csitt! Ne szólj így hozzám, különben nem jövök el többet.
És egy ideig mosolyogva nézett a királyra. Azután lábai elé fektette a virágot, megfordult és elment. De mielõtt eltûnt volna a fák közt, hátrafordította a fejét és visszanézett a királyra, aztán az erdõ eltakarta a férfi szeme elõl.

0 vélemény érkezett: